Privacy- en cookieverklaring – Apotheek Broekheurne – Enschede

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Jouw gegevens zijn veilig bij ons

Apotheek Broekheurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is om jouw privacy te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop. Zo zorgt de AVG onder andere voor:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Scope

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Apotheek Broekheurne worden verwerkt (kvK 50144480).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Apotheek Broekheurne verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Als klant van Apotheek Broekheurne word je gevraagd om medische informatie aan ons te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk is voor Apotheek Broekheurne om de gevraagde dienstverlening aan jou op een medisch- en farmaceutisch verantwoorde manier uit te voeren.

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres.
 • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, BSN en klantnummer.
  Wij moeten weten wie je bent als je een recept bij ons inlevert. Jouw geboortedatum hebben we nodig bij de medicatiecontrole en de declaratie.
 • Gegevens met betrekking tot jouw zorgverzekering indien je vergoede medicijnen bestelt: zorgverzekering, registratienummer, eventuele aanvullende verzekeringen ten behoeve van medicijnen. Deze gegevens hebben wij nodig om de kosten te kunnen declareren en de prijs te bepalen.
 • Gegevens met betrekking tot jouw zorgverleners die medicijnen aan jou voorschrijven: huisarts, specialist(en) en andere voorschrijvers.
  Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je voorschrijver te kunnen opnemen bij vragen of onduidelijkheden, en om de medicijnkosten te kunnen declareren.
 • Gegevens met betrekking tot jouw zorgverleners die medicijnen aan je verstrekken of invloed van deze medicijnen controleren: een andere (lokale) apotheek en een eventuele trombosedienst.
  Deze gegevens hebben wij nodig om de medicatiebewaking goed uit te kunnen voeren.
 • Gegevens met betrekking tot jouw medicijngebruik: voorgeschreven medicijnen, dosering en gebruiksduur, interactiemeldingen met andere medicijnen en de afhandeling daarvan, aandoeningen die bewaakt kunnen worden in combinatie met jouw medicijngebruik en de daaruit voortvloeiende contra-indicaties en afhandeling, administratie van jouw herhaalreceptuur en notities na communicatie over jouw medicijngebruik met betrokken voorschrijvers en/of een andere apotheek.
  Deze gegevens hebben wij nodig om de medicatiebewaking goed uit te kunnen voeren en je tijdig van herhaalmedicatie te kunnen voorzien.
 • Gegevens met betrekking tot de kosten van jouw medicijnen: informatie over de vergoedingsstatus, eventuele eigen bijdrage en kostendeclaratie van jouw medicijnen.
  Deze gegevens hebben wij nodig om de declaratie van de medicijnkosten goed uit te kunnen voeren.
 • Gegevens met betrekking tot de terhandstelling: leveringsvoorkeuren, leveringslocatie, toestemming voor brievenbuslevering, toestemming voor afhaalautomaat, bezorgvoorkeuren met betrekking tot de pakketvervoerder, alternatief bezorgadres, burenlevering, eventueel bezorgvenster en wijze van verzending.
  Deze gegevens hebben wij nodig om jouw medicijnen op de juiste wijze te kunnen leveren, eventueel afgestemd op jouw wensen.
 • Gegevens met betrekking tot de archivering: receptnummers en archieffoto’s van het voorschrift en de terhandgestelde medicijnen en geleverde producten.
  Deze gegevens hebben wij nodig om de afgeleverde recepten te kunnen controleren en te bewaren.
 • Gegevens met betrekking tot jouw toestemmingen: toestemming om door een huisarts of apotheek opgevraagde gegevens omtrent jouw medicijngebruik door te sturen via het LSP, toestemming om jouw medicatiegegevens op te vragen bij een andere apotheek, toestemming om algemene mededelingen per e-mail te mogen versturen, toestemming om commerciële mededelingen per e-mail te mogen versturen, toestemming om een online klanttevredenheidsonderzoek aan te bieden en toestemming om een SEPA-incassobetaling uit te mogen voeren.
 • Gegevens met betrekking tot jouw betalingen: jouw IBAN als je een SEPA-machtiging hebt verstrekt, of als je een betaling per bank aan ons hebt verricht.
 • Gegevens met betrekking tot jouw planning: tijdstippen van de afspraken die je met ons hebt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via apotheekbroekheurne@ezorg.nl dan verwijderen wij deze informatie.

E-mailadres en wachtwoord

Jouw e-mailadres is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw e-mailadres en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van het e-mailadres. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, adviseren we je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Apotheek Broekheurne verwerkt jouw persoonsgegevens, in het kader van het verlenen van farmaceutische zorg (zoals: het leveren van medicijnen en bijbehorende voorlichting en begeleiding via de apotheek) en/of het leveren van online bestelde receptvrije producten voor de volgende doelen:

 • Het doelmatig kunnen verstrekken van medicijnen en diensten;
 • Het bewaken van de patiëntveiligheid bij het verstrekken van geneesmiddelen;
 • Het kunnen factureren en declareren en de verwerking van de betaling;
 • Het verlenen van diensten op het gebied van herhaalmedicatie;
 • Het voldoen aan de wettelijk vereisten met betrekking tot vastlegging, archivering en bewaartermijnen;
 • Het bijhouden van aangegeven voorkeuren met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Je te kunnen (video)bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Apotheek Broekheurne maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Apotheek Broekheurne) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Apotheek Broekheurne bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Apotheek Broekheurne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Apotheek Broekheurne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Apotheek Broekheurneopgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Apotheek Broekheurne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Nationale Apotheek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar apotheekbroekheurne@ezorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Apotheek Broekheurne wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apotheek Broekheurne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je je inschrijft of een bestelling plaatst. Apothekers en apothekersassistenten hebben uitsluitend toegang tot ons apotheek informatiesysteem middels zogenaamde UZI passen, een innovatief elektronisch authenticatiemiddel speciaal voor de zorg.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoon of via apotheekbroekheurne@ezorg.nl